Przeczytano 0%


Regulamin konta w serwisie Głuchołazyonline.com.plPojęcia:

Konto -  zbiór danych udostępnionych administratorowi przez użytkownika. 

Użytkownik - osoba fizyczna lub podmiot zakładający konto w serwisie w celu uzyskania dostępu do usług świadczonych przez ten serwis.

Administrator danych - podmiot administrujący Portalem oraz udostępniający usługę Konta


Konto:

1.    Konto jest usługą dostępną po zarejestrowaniu się. Konto umożliwia dostęp do usług świadczonych dla Użytkowników. Poszczególne usługi (w tym usługi świadczone przez podmioty trzecie) w Portalu mogą podlegać osobnym regulaminom.2.    W ramach Portalu Usługodawca może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić Użytkownikom możliwość dostępu do innych usług administrowanych przez podmioty trzecie. Do usług świadczonych przez takie podmioty stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez takie podmioty, obowiązujące w ramach ich serwisów.

3.    Założenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne.

4.    Dany Użytkownik może założyć dowolną liczbę Kont. W przypadku posiadania więcej niż jednego konta Użytkownik musi podać podczas rejestracji różne adresy e-mail.

5.    Skorzystanie z niektórych usług może być uwarunkowane podaniem przez Użytkownika dodatkowych danych. Wymagane w takim przypadku dane są danymi niezbędnymi do prawidłowego świadczenia danej usługi. Podanie danych jest dobrowolne.

6.     Użytkownik posiadający Konto  uzyskuje dostęp do Profilu, którym może zarządzać poprzez panel dostępny na każdej stronie internetowej Portalu. Konto może być wykorzystywane we wszystkich innych usługach udostępnionych w ramach Portalu.

7.    Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Konta: dowolna przeglądarka stron internetowych.


Rejestracja i logowanie:


1.    Warunkiem założenia Konta jest przejście przez Użytkownika procedury rejestracji polegającej na wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez podanie: adresu e-mail i hasła oraz  wyrażenie odpowiednich zgód. Po wypełnieniu pól oraz udzieleniu niezbędnych zgód zatwierdzeniu przyciskiem następuje rejestracja w serwisie. 

2.    Podane dane w postaci loginu i hasła będą służyły Użytkownikowi do logowania się do Konta.

3.    Użytkownik podczas procesu rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych stosownie do treści ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997, w celu związanym z funkcjonowaniem Konta.

4.    Użytkownik może wyrazić zgodę na wykorzystywanie danych w celach marketingowych na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej. Powyższe zgody są dobrowolne, a ich brak nie wpływa na dostęp do usługi Konta.

5.    Użytkownik powinien chronić wskazane przy rejestracji hasło i nie udostępniać go osobom trzecim.


Odpowiedzialność

1.    Za sposób korzystania z Konta przez Użytkownika odpowiedzialny jest Użytkownik.

2.    Użytkownik nie jest upoważniony do korzystania z danych dostępowych do Konta innego Użytkownika.

3.    Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu i jego dostępności przez całą dobę, a także aby usługi dostępne w Portalu były jak najwyższej jakości.

4.    Usługodawca zastrzega prawo do  zmiany możliwości Konta, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności z zachowaniem odpowiedniej procedury informowania Użytkowników o wprowadzanych zmianach, okresowych przerw technicznych niezbędnych do rozwijania usługi oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii. Usługodawca dołoży wszelkiej starań, aby nie wpływały one na możliwość korzystania przez Użytkownika z Konta.

5.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z oferowaniu usługi po wcześniejszym powiadamianiu o tym fakcie Użytkowników.


Zawarcie umowy/Odstąpienie/Wypowiedzenie


1.    Umowa o korzystanie z Konta, zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą.

2.    Umowa jest regulowana niniejszym Regulaminem.

3.    Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony. Okres umowy rozpoczyna się wraz z zakończeniem przez Użytkownika procesu rejestracji.

4.    Użytkownik będący konsumentem, może odstąpić od umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W razie odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.

5.    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, wymagane jest usunięcie konta. Usunięcie Konta następuje poprzez napisanie stosownej prośby wiadomości email z adresu e-mail, na który zostało założone konto na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tytułem wiadomości Prośba o usunięcie konta. Konto można także usunąc poprzez funkcję dostępną w Edycji profilu - Menu start - Ustawienia konta. 

6    Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Konta w dowolnym czasie, bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Użytkownik powinien usunąć swoje Konto.

7    Użytkownik oświadcza, iż jest świadom faktu, iż wypowiedzenie umowy skutkować będzie utratą dostępu do usług dostępnych dla Użytkowników.

8    Każda ze stron umowy ma prawo do rozwiązania umowy z ważnej przyczyny. Ważna przyczyna zachodzi w szczególności, gdy  Użytkownik w sposób zawiniony narusza przepisy prawa, zachowanie Użytkownika w istotny sposób negatywnie wpływa na możliwość korzystania z usług Portalu przez innych Użytkowników,  z Konta Użytkownika korzystają osoby trzecie, Użytkownik zażąda zaprzestania przetwarzania przez Administratora danych osobowych niezbędnych do świadczenia usługi.


Dane osobowe


1.    Administratorem danych osobowych jest redakcja serwisu glucholazyonline.com.pl, z siedzibą wydawcy, firmą MONOLITH MONIKA KWIECIEŃ, Kościuszki 43 2, Głuchołazy, NIP 7532246981.

2.    Usługodawca traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych Użytkowników priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Usługodawca stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane mu przez Użytkowników dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem. Usługodawca przetwarza dane osobowe na wskazanych w niniejszym dokumencie zasadach i w zakresie, w jakim dane te zostały Usługodawcy udostępnione przez Użytkownika. 

3.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi Konta.

4.    Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt 3 powyżej, w prawnie usprawiedliwionym celu Usługodawcy oraz w innych celach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawnymi, a także za uprzednią zgodą Użytkownika (o ile taka zgoda zostanie przez niego wyrażona) może wykorzystywać podane przez Użytkownika dane osobowe w innych celach (stosownie jednak do zakresu wyrażonej przez Użytkownika zgody). Ponadto odrębna zgoda Użytkownika niezbędna jest także w celu przesyłania przez Usługodawcę informacji dotyczącej usług Usługodawcy, a także jego partnerów (zgoda ta ma charakter opcjonalny).

5.    Dane Użytkowników nie są przez Usługodawcę sprzedawane, ani użyczane do żadnych celów jakiejkolwiek stronie trzeciej. 

6.    Każdemu Użytkownikowi, który udostępnił Usługodawcy swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. 

8.    Wszelkie zgody wyrażone przez Użytkownika dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz zgoda dotycząca przesyłania informacji handlowych mogą być w każdej chwili odwołane poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z adresu e-mail, na który założono Konto.

9.    Usługodawca ma prawo i obowiązek udzielić informacje o posiadanych danych osobowych Użytkowników organom państwa, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

10.    Portal korzysta z tzw. cookies aby lepiej spełniać oczekiwania Użytkowników. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Ponadto, dla zapewnienia sprawnego korzystania z usługi oraz lepszego dopasowania reklamy do Użytkownika i jego zainteresowań używamy także innych niż cookies technologii np. Local Storage. Szczegóły dotyczące plików cookie stosowanych przez portal można znaleźć w zakładce Polityka Cookies.


Reklamacje


1.    Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w zakresie świadczonych przez Usługodawcę w ramach Portalu.

2.    Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.

3.    Reklamacje powinny być przesyłane w szczególności na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie elektronicznej z adresu e-mail, na który została założone Konto. Wiadomość mailowa w polu temat wiadomości powinna zawierać słowo: "reklamacja" i powinna zawierać: (1) przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie (2) oznaczenie Użytkownika (adres e-mail użytkownika).

4.    Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika celem uzupełnienia informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Użytkownika informacja będą niepełne i w związku z tym rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę będzie niemożliwe. Ponadto Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w punkcie  poniżej w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych.

5.    Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w reklamacji.Postanowienia końcowe

1.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacje dotyczące zmian Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom poprzez umieszczenie takiej informacji na stronie Portalu w terminie 7 dni przed ich wejściem w życie. W przypadku braku zgody Użytkownika na dokonane zmiany Regulaminu, Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z usługi Konta.

2.    Jeśli w niniejszym Regulaminie nie ustalono inaczej, Usługodawca będzie komunikował się z Użytkownikiem drogą mailową.

3.    W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z jakichkolwiek powodów, w części lub w całości, dotknięte sankcją nieważności, Usługodawca zobowiązuje się do dokonania takich zmian jego treści, by nieważność ową usunąć. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.

4.    Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego regulaminu należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2015 roku ze zmianami w dniu 26 kwietnia 2018 roku.

1 Nie lubię0

  DO GÓRY