Przeczytano 0%

1. Użytkownicy mają prawo do umieszczania komentarzy do materiałów znajdujących się na stronie. Użytkownik ma także prawo do zgłoszenia komentarza, który wg. jego opinii jest sprzeczny z zasadami wybierając funkcję umieszczona przy każdym komentarzu - Zgłoś nadużycie. Taki komentarz zostanie usunięty lub zmodyfikowany w celu usunięcia przyczyny zgłoszenia przez użytkownika.

Zgłoszenie nie może być anonimowe i musi zawierać rzeczowe i wyczerpujące wyjaśnienie przyczyny zgłoszenia - szczegóły poniżej.

 

2. Użytkownicy mają prawo swobodnego przedstawiania informacji, opinii, komentarzy lub innych wypowiedzi, z zastrzeżeniem ust. 3. Na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (Dz.U. z 2002 nr 144 poz. 1204, art. 14 ust. 1).

 

3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wypowiedzi, które:

3.1 - są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;

3.2 - naruszają prawa osób trzecich;

3.3 - są wulgarne, obsceniczne, złośliwe, celowo obrażają osobę lub grupę osób;

3.4 - propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną lub są w inny sposób naganne;

3.5 - są reklamą;

3.6 - są poza tematem artykułu;

Serwis Głuchołazyonline jest prywatną własnością. Właściciel może zmieniać zasady komentowania, usuwać komentarze nieprzychylne jak i wyłączyć całkowicie komentowanie bądź zmienić zasady komentowania. Jeżeli nie zgadzasz się z naszym działaniem - napisz do nas. Na pewno do zgłoszenia się ustosunkujemy.

Zgłoszenia komentarzy nie mogą być anonimowe. Zgodnie z istniejącymi wyrokami sądowymi, administracja nie ma obowiązku usuwać wpisu, który został zgłoszony przez anonimowego użytkownika. Reasumując - nie można zgłosić anonimowego komentarza samemu dokonując zgłoszenia anonimowo. W zgłoszenia należy uzasadnić, dlaczego komentarz jest nieprawdą. Administracja nie musi wiedzieć, że wpis jest nieprawdziwy. Twoją rolą w zgłoszeniu jest przekonanie administracji, że zgłaszany wpis jest nieprawdą.


Administrator ma prawo usunięcia wypowiedzi niezgodnych z ust. 3.

Dodatkowo, w zakresie wypowiedzi wulgarnych lub obscenicznych, administrator może według swojego uznania przerobić taką wypowiedź w celu usunięcia elementów niezgodnych z ust. 3 i zamieścić tak przerobioną wypowiedź.

Niedozwolone jest pisanie komentarzy mające charakter typowo spamerski: o podobnej treści, tematyce pochodzących z jednego adresu IP, pisanych z włączonym CAPS LOCKIEM. Niedozwolona jest także wielokrotna zmiana nicka w komentowaniu mająca na celu oszukanie innych komentujących, ochronę własnego zdania, odpowiadanie sobie samemu, zaśmiecanie komentarzy własną, wielokrotnie powtarzaną opinią w temacie, czy też próbę uzyskania przewagi we własnej opinii w stosunku do wpisów o odmiennym zdaniu.

Administrator ma prawo swobodnego zarządzania komentarzami. W szczególności może, bez podania przyczyn, zawiesić umieszczanie komentarzy, usunąć komentarze lub zmienić zasady ich umieszczania i weryfikacji, w szczególności w zakresie mechanizmu dodawania opinii do wypowiedzi zamieszczanych przy materiałach redakcyjnych. Sposób działania administratora bądź moderatora nie podlega dyskusji. Takie rozmowy będą usuwane. Ewentualne protesty, skargi odnośnie działań administratora lub moderatora należy składać pod adresem poczty elektronicznej.

Zdjęcia, infografiki, materiały filmowe i dźwiękowe oraz teksty zamieszczone w Głuchołazyonline podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz aktów prawa międzynarodowego. Kopiowanie tych materiałów, wykorzystywanie bez zgody redakcji zabronione i wiąże się z możliwymi konsekwencjami prawnymi.

 


 

Serwis glucholazyonline.com.pl na podstawie art. 14 Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną* oraz istniejącego orzecznictwa sądowego* nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów.

Osoby biorące udział w dyskusji online ponoszą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi. Publikując nieprawdziwe lub obraźliwe informacje bez uzasadnienia, narażają się np. na zarzut zniesławienia: art. 212 § 2 Kodeksu karnego), zniewagi (art. 216 § 2 Kodeksu karnego) lub naruszenia dóbr osobistych (art. 23–24 Kodeksu cywilnego).

*Treść ustawy:

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną


Art. 14. 1. Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzêdowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomoœci o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.


2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę i uniemożliwi dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.


3. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę i uniemożliwi dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomi usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.


4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się, jeżeli usługodawca przejął kontrolę nad usługobiorcą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

*Przykładowe wyroki:

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 11 marca 2010 r., sygn. akt I C 1532/09
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 2011 r., sygn. akt IV CSK 665/10
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2013 r., sygn. IV CSK 270/12

 

Akty prawne:

Art. 212 - Zniesławienie

§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Art. 216. Znieważanie osoby

§ 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.
§ 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
§ 5. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Art. 23 - Naruszenie dóbr osobistych

Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

 

Art. 256 Kodeksu karnego:

§ 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.


§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treści określone w § 1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.


§ 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego w § 2, jeżeli dopuści się tego czynu w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej.


§ 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd orzeka przepadek przedmiotów, o których mowa w § 2, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.

 

Art. 257 Kodeksu karnego:

Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

 

  DO GÓRY